Požadavky/Zásady pro publikování cache

Poslední změna: 14.2.05

Toto jsou pouze rámcová pravidla. Předtím, než je cache zveřejněna, dobrovolník prověří, zda v popisu nejsou nepřesnosti, špatné souřadnice, a vůbec vhodnost zveřejnění cache na geocaching.com. Cache nejsou ověřovány přímo v terénu. Jako vlastník cache jsi zodpovědný(á) za umístění a údržbu své cache.

Před umístěním a přihlášením cache se od vás očekává, že si přečtete následující pravidla. Při vyplňování a odesílání formuláře nové cache musíte zaškrtnout, že jste pravidla četli. Geocaching je neustále se rozvíjející hra, a proto tato pravidla postupem času podléhají změnám. Přečtěte si prosím pravidla znovu před umístěním cache, jestli nenastaly nové změny, které by se týkaly vašeho plánovaného umístění cache.

Za prvé: ve schovávání cache neplatí žádný precedens. To znamená, že zveřejnění podobné cache v minulosti nemůže být ospravedlněním pro zveřejnění cache nové. Byla-li schválena cache, odporující níže uvedeným pravidlům, můžeš na to upozornit. Nicméně byla-li cache umístěna před tím, než bylo pravidlo vydáno nebo aktualizováno, je pravděpodobné, že cache je "ponechána na dožití" (grandfathered) a bude ponechána tak, jak je.

Zdá-li se ti, že tvá cache by nemusela hladce projít schválením, doporučuje se přidat poznámku. Můžeš například napsat do políčka "notes to reviewer" něco jako "železniční trať, která prochází tímto parkem, je zrušena a byla zkonvertována na turistickou stezku v rámci programu rails-to-trails". Reviewer si to přečte a bude to mít na zřeteli, když bude cache schvalovat. Poznámky zadané do "notes to reviewer" jsou vymazány, když je cache zveřejněna. Je-li cache během schvalování archivována nebo pozdržena, je to většinou učiněno pro nedostatek informací. Má-li reviewer všechny podstatné informace k dispozici při schvalování, pomůže to zajistit rychlé zveřejnění.

Je-li tvá cache pozdržena (placed on hold), přechodně deaktivována (temporarily disabled) nebo archivována

Nejdřív si přečti vysvětlení v reviewerových poznámkách na stránce cache. Běžnou zvyklostí je pozdržet zveřejnění, dokud reviewer neobdrží dodatečné podrobnosti, které dovolí cache zveřejnit. Reviewer může přechodně deaktivovat nebo pozdržet zveřejnění, aby poskytl vlastníkovi cache čas k potřebným změnám v umístění nebo popisu cache. To neznamená nutně, že cache nakonec nebude zveřejněna. Pro rychlou komunikaci dodržuj při odpovědi na poznámku o archivaci ("archival note") instrukce v poznámce, jak kontaktovat reviewera. Nejsou-li tam žádné specifické instrukce, jdi na reviewerův profil a pošli mu(jí) e-mail prostřednictvím geocaching.com. Odpovíš-li přímo na adresu automatického odesílatele, pravděpodobně se nedočkáš odpovědi.

Byla-li tvá cache archivována a chceš-li proti tomu rozhodnutí protestovat, nejprve kontaktuj reviewera a vysvětli mu, proč si myslíš, že tvá cache vyhovuje pravidlům. Výjimky mohou být občas uděleny, záleží na povaze cache. Je-li tvá cache novátorského typu, která do jisté míry naráží na konvenční limity, nejlepší je kontaktovat reviewera a/nebo geocaching.com před umístěním a zadáním cache ke zveřejnění na geocaching.com. Pravidla pokrývají většinu typických případů, ale správci Groundspeaku a revieweři mají stále zájem o nové nápady. Pokud po výměně e-mailů s reviewerem máš stále dojem, že je tvá cache posuzována špatně, další možnost je požádat reviewera, aby cache předal k posouzení ostatním reviewerům v jejich privátním diskusním fóru. Občas jiný názor od někoho jiného, kdo se setkal s podobnou situací, může pomoci k navržení způsobu, jak může cache být zveřejněna. Dále můžeš napsat příspěvek do sekce "Geocaching Topics" ve fórech na geocaching.com, aby se vidělo, co o tom soudí komunita geocacherů. Pokud většina čtenářů usoudí, že by cache měla být zveřejněna, mohou správci a revieweři přehodnotit rozhodnutí a odarchivovat tvou cache. Jako poslední možnost, soudíš-li, že tvůj reviewer postupoval nesprávně, můžeš poslat e-mail se všemi podrobnostmi, waypointem (GC****) a linky na cache na speciální adresu Groundspeaku pro tento účel: appeals@geocaching.com.

Obsah

Nepovolené cache
Typy cache

Pravidla pro všechny typy cache

Doplňková pravidla ke speciálním typům cache Nepovolené (fyzické) cache

Předáním cache ke zveřejnění nás ujišťuješ, že máš potřebné povolení umístit cache na vybraném místě. Pokud ale uvidíme popis cache, který zmiňuje, že je třeba ignorovat značky "Zákaz vstupu" (nebo jiné zjevné problémy), tvoje cache může být okamžitě archivována.

Cache mohou být rychle archivovány, pokud shledáme následující (seznam není všezahrnující):

Z předchozích bodů mohou nastat výjimky. Je-li Tvá cache v jedné z výše uvedených oblastí, vysvětli to prosím v políčku "notes to reviewer" ve formuláři cache. Pokud máš například povolení umístit cache na soukromém pozemku, přidej poznámku - bude se hodit jak reviewerovi, tak lidem hledajícím cache.

Navíc mohou platit místní předpisy pro určité parky v tvém regionu... (vynechán výčet US agentur, které nepovolují geocaching na jimi spravovaném území). Existují místní organizace geocacherů, které Ti mohou pomoci s těmito místními pravidly. Není-li v tvém regionu žádná organizace, kontaktuj svého reviewera pro informaci o předpisech. Pokud jsi získal(a) zvláštní povolení v souladu s těmito místními předpisy, uveď to v "notes to reviewer".

Je-li geocaching.com kontaktováno a informováno, že Tvá cache byla nevhodně umístěna, může být Tvá cache archivována nebo dočasně deaktivována a můžeš být kontaktován(a) ohledně informace, se kterou se na nás obrátil dotyčný jednotlivec nebo organizace.

Cache Types

Velikosti cache pro všechny cache, které mají fyzickou schránku.

Traditional Caches

Toto je původní z typů cache, sestávající z (minimálně) schránky a logbooku. V cache mohou být věci na výměnu. Obvykle se setkáte s nádobami na potraviny, ammo boxy, nebo kyblíky naplněnými věcmi na výměnu nebo menšími nádobkami ("microcache"), které jsou příliš malé na to, aby se do nich vešlo něco jiného než logbook. Souřadnice uvedené na stránce jsou přesnými souřadnicemi cache. Nádoba bez logbooku, s pouhým předmětem nebo kódem pro ověření, že ji hledač skutečně nalezl, se obvykle neuznává jako tradiční cache.

Multi-Caches

Existuje mnoho variant multicache. Nejobvyklejší je taková,kdy první cache nebo bod obsahuje souřadnice následujícího bodu, nebo je tam lze zjistit. Další oblíbenou variantou je série několika bodů, z nichž každý poskytuje částečné souřadnice závěrečné cache. Při vyplňování formuláře cache prosím všechny souřadnice v políčku "Note to Reviewer". Reviewer poznámku smaže před schválením cache.

Offset Caches

Offsetové cache jsou jednou z variant multicache. Při vybírání typu cache zvol "multi-cache". Při jejich hledání nestačí dojít na dané souřadnice a najít tam cache. U offsetových cache mohou počáteční souřadnice ukazovat na historickou památku, pamětní desku, nebo třeba triangulační bod, které chceš ukázat hledačům. Na tom místě hledač najde čísla nebo informace, existující už před umístěním cache (geocacheři NIKDY nepoškozují veřejné ani soukromé objekty např. tím, že by po nich psali). Hledač pak použije získaná čísla podle instrukcí uvedených na stránce cache a pokračuje v lovu.

Mystery or Puzzle Caches

Sem spadají všechny ostatní typy cache. Tento druh cache často zahrnuje složité logické úlohy, které musíš vyluštit k získání souřadnic. Informace potřebné k řešení úlohy musí být dostupné široké geocacherské veřejnosti a úloha musí být vyřešitelná s informacemi uvedenými na stránce cache. Jediné co mají cache tohoto typu společné je, že souřadnice neukazují na skutečné umístění cache, ale na nějaký blízký bod, například nejbližší místo vhodné k parkování. Není-li pro to dobrý důvod, uvedené souřadnice by neměly být dále než cca 3 km od místa skutečného umístění cache. To umožňuje, aby se cache zobrazovala ve výpisu nejbližších cache v okolí a aby se travelbugům umístěným do této cache počítala přiměřeně přesná vzdálenost.

Rozhodnete-li se umístit cache tohoto typu, poskytněte prosím při zadání cache reviewerovi co nejpodrobnější informace. Reviewer si může vyžádat další informace před zveřejněním cache - vyhovte prosím těmto požadavkům.

Letterbox Hybrid

Letterboxing je jiným druhem hry, při kterém hledač používá nápovědu (clues) k nalezení skryté schránky. Každý letterbox obsahuje razítko, specifické pro daný letterbox. Většina letterboxerů má svá vlastní razítka a vlastní zápisníky - orazítkují svým razítkem logbook v letterboxu a razítkem z letterboxu svůj zápisník.

Letterbox hybridy jsou kříženci mezi letterboxy a geocachemi. Měly by obsahovat razítko, které není určeno k odnášení, a musí splňovat podmínky pro tradiční cache, takže musí obsahovat logbook. Musí být zaměřeny souřadnicemi, nestačí nápověda. Zda letterbox hybrid obsahuje předměty na výměnu, je na vlastníkovi. Ve většině případů není vyžadováno, aby byl hledač vybaven vlastním razítkem a zápisníkem.

Virtual Caches

Virtuální cache je existující a trvalá zajímavost jedinečné povahy. Hledač musí zodpovědět otázku, na kterou najde na místě odpověď, aby dokázal, že tam opravdu byl. Mějte však na zřeteli, že nově přihlášené virtuální cache jsou zveřejněny jen pokud splňují všechny níže uvedené podmínky. Odměnou za nalezení takovéto cache je místo samo a podělení se o zážitek z vaší návštěvy. Ačkoli je mnoho zajímavých míst, virtuální cache by měla být opravdu neobyčejná, aby mohla být schválena.

Poznámka: Fyzické cache jsou základem hry. Virtuální cache byly zřízeny pro místa, kde není vhodné umístit fyzickou cache. Mějte to na zřeteli, když posíláte svou cache ke schválení.

Earthcaches

Toto je úzce specializovaný typ cache. Earthcache je naučná virtuální cache nebo místo, které lze navštívit a shlédnout unikátní geologický jev přímo v terénu.

Všechny Earthcache musí být zadány a schváleny prostřednictvím Americké geologické společnosti. Fórum o přihlašování Earthcache a zásady lze nalézt na stránkách Earthcache.org. http://www.earthcache.org/

Reverse Virtual (Locationless Caches)

Locationless cache jsou obdobou virtuálních cache, ale bez specifikovaného místa. Namísto toho je hledačovým úkolem najít objekt, splňující zadaná kritéria, a nahlásit jeho souřadnice. Často je vyžadována původní fotografie jako důkaz nálezu.

V budoucnu budou mít tyto cache vlastní sekci, ale momentálně je uvaleno moratorium na přihlašování nových locationless cache.

Webcam Caches

Tyto cache využívají existující webkamery, instalované jednotlivci nebo organizacemi, které monitorují různé oblasti, jako např. parky nebo dopravní situaci. Cílem je dostat se do záběru kamery a tím dokázat svou návštěvu. Kamera musí poskytovat dostatečně podrobný obraz, aby bylo možno rozpoznat cachera. Obraz musí být aktualizován dostatečně často, aby bylo možno zachytit návštěvu.

Poznámka: při přihlašování webcam cache musíte přiložit svůj vlastní obrázek pořízený danou kamerou jako příklad a k ověření, že obrázek je k rozpoznání. Požadujete-li, aby geocacher držel při pořizování obrázku GPS nad hlavou, pošlete obrázek, na kterém držíte GPS nad hlavou.

Event Caches

Event cache jsou setkání otevřená všem geocacherům a pořádaná geocachery. Po proběhnutí setkání by event cache měla být organizátorem do čtyř týdnů archivována. Jakkoli může být koncert, burza, radioamatérský polní den nebo městem pořádaný ohňostroj zajímavý pro geocachery, takové události nejsou vhodné k přihlášení jako event cache, protože organizátoři a cílová skupina návštěvníků nejsou geocacheři. Dále by event cache neměla sloužit pouhému setkání za účelem lovu jedné nebo několika cache. Takovéto skupinové lovy je nejlepší organizovat v místním fóru.

Event cache, které zahrnují několik aktivit, jako celodenní skupinový lov zakončený besedou a večeří, by měly být přihlášeny jako jediná event cache.

Event cache by neměly být zveřejněny méně než dva týdny před konáním, aby případní návštěvníci měli dost času upravit si své plány. Event cache obvykle nejsou zveřejňovány dříve než tři měsíce před datem konání, aby se příliš dlouho neobjevovaly ve výsledcích hledání nejbližších cache a v každotýdenních upozorněních na nové cache. Občas je učiněna výjimka pro setkání regionálního, celostátního, nebo mezinárodního významu. Kontaktujte svého reviewera, chcete-li uspořádat takové setkání, které může být uveřejněno až půl roku předem.

CITO Event Caches

Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě. Více informací o programu CITO můžete najít na http://www.cacheintrashout.org.

Kategorie CITO event cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů event cache. Používejte tuto kategorii tehdy, zvete-li ostatní geocachery, aby přišli v určitý den sbírat odpadky v parku, odstraňovat hromady nepořádku na oblíbené pláži atd. Nepoužívejte tuto kategorii při umisťování fyzické cache v oblasti, která potřebuje uklidit - zmiňte jen tuto potřebu na stránce své cache.

CITO setkání jsou organizována a sponzorována geocachery, ne jinými organizacemi. Cítíte-li, že vaše plánovaná akce by mohla patřit do této kategorie, ale nejste si úplně jisti, požádejte o schválení před přihlášením event cache.

Zásady týkající se všech typů cache

Jako vlastník geocache musíte navštívit dané místo a zaměřit souřadnice pomocí GPS. Je-li na to dostatek času, zaměřte několik vzorků pár dní za sebou a zprůměrujte výsledky. To vám pomůže dosáhnout přesnějších souřadnic.

U všech cache, které obsahují více bodů, přidejte prosím poznámku v políčku "notes to reviewer" ve formuláři pro přihlášení cache. Před zveřejněním bude tento text odstraněn.

Poznámka: Vyjímečně mohou být uděleny výjimky z následujících zásad, v závislosti na novátorské povaze a přínosu cache. Napadne-li vás myšlenka cache, o které soudíte, že je dosud nevídaná, kontaktujte Geocaching.com před umístěním a přihlášením cache.

Údržba cache

Vlastník cache je ni zodpovědný.

Při umisťování všech typů cache používejte prosím rozum. Dávejte pozor na to, co se negeocacherům může jevit jako podezřelé chování. Například podezřele vypadající osoby potloukajíácí se kolem základní školy. Místo může být veřejným pozemkem, ale berte ohled na to, co je na druhé straně plotu. Také prosím jasně popište svou schránku zvenčí dostatečnými informacemi, aby se snížilo riziko, že vaše cache bude považována za nebezpečný předmět těmi, kdo nemají o naší hře ponětí.

Občas může cache splňovat požadavky pro zveřejnění, ale revieweři, jakožto zkušení geocacheři, mohou předvídat dodatečné problémy, kterých si sami nemusíte povšimnout. Ze své dobré vůle vás reviewer může upozornit na možné problémy s umístěním cache a navrhnout před zveřejněním změny. Ale jako vlastník cache jste sami zodpovědni za umístění a péči o svou cache.

Před vyplněním formuláře musíte navštívit dané místo a zaměřit pomocí GPS přesné souřadnice.

Odpovědnost za cache zahrnuje dohled nad kvalitou logů na stránce vaší cache. Mažte logy, které jsou zjevně napsány omylem, nebo jsou podvržené, netýkající se tématu, nebo nevyhovují daným požadavkům.

Jako vlastníci cache jste také zodpovědni za pravidelnou fyzickou kontrolu své cache, obzvláště když někdo nahlásí problém s cache (zmizelá, poškozená, promočená, atd.) Můžete přechodně deaktivovat svou cache, aby ostatní věděli, že se nemají vydávat na její lov, dokud se nedostanete k nápravě problému. Toto je umožněno, abyste měli rozumnou dobu (za normálních okolností několik týdnů) k naplánování návštěvy své cache. V případě, že cache není přijatelně udržována, nebo je přechodně deaktivována po příliš dlouhou dobu, můžeme cache archivovat, nebo přenést vlastnictví na někoho jiného.

Trvalost Cache

Při přihlašování cache na stránkách Geocaching.com geocacheři počítají s tím, že cache vydrží na místě po rozumně dlouhou dobu. Tudíž, cache, jejichž účelem je posunovat se v prostoru ("travelling caches"), nebo přechodné cache (umístěné na kratší dobu než tři měsíce) pravděpodobně nebudou zveřejněny. Chcete-li ukrýt cache pro setkání geocacherů, vytiskněte si kopie zadání a rozdávejte je účastníkům setkání.

Jsme si vědomi, že cache s plánovanou dlouhou životností musí být posléze stažena kvůli ohledům na přírodní prostředí, zmizení nebo vykradení, nebo vlastníkovu rozhodnutí zrušit cache z jiných rozumných důvodů. Snažte se prosím co nejlépe prozkoumat plánované místo, schovat cache šikovně a řádně ji udržovat, aby dlouho vydržela.

Hustota cache

Revieweři používají orientační pravidlo, podle kterého cache umístěné 0.1 míle (161 metrů) od jiné cache nemohou být schváleny. Toto je vzdálenost zvolená rozhodnutím geocaching.com a slouží pouze jako vodítko, ale hlavním cílem je omezit počet cache ukrytých v určité oblasti a omezit zmatky, které vznikají, když někdo hledá jednu cache a najde druhou.

Na druhou stranu není nutno se při umisťování cache odvázat a umístit jednu cache každých 170 metrů jen proto, že se to smí. Chcete-li vytvořit sérii cache, reviewer vás může požádat, abyste je zkombinovali do jedné multicache, jsou-li body blízko sebe.

Umisťování cache na dovolené / nad vzdálenost, na kterou je zvládnete udržovat

Umisťování "prázdninových" cache, neboli takových, které jsou mimo vaši obvyklou cachovací oblast, je nepřijatelné, a takové cache nemohou být zveřejněny. Jako vlastníci jste povinni být schopni opečovávat své cache a o "prázdninové" cache by se musel starat někdo jiný. Není řídkým jevem, že na místech, kde je cache, proběhne úklid nebo kácení, turistické stezky mohou být zavřeny nebo zneprůchodněny, objekty použité pro virtuální nebo multi- cache přemístěny nebo odstraněny, atd. Musíte být schopni reagovat na logy upozorňující na problémy a včas obhlédnout situaci na místě. Buďte prosím zodpovědní. Tyto zásady se vztahují na všechny typy cache včetně virtuálních.

Oblast, ve které geocacher zvládne zodpovědně udržovat své cache, je individuální. Aktivní geocacher, který pravidelně vyjíždí do míst vzdálených stovky kilometrů, tím může prokázat svou schopnost starat se o cache 150 km od domova. Geocacherovi, jehož všechny předchozí nálezy a skrýše jsou v okruhu 40km, pravděpodobně nebude schválena cache umístěná 400km od domova.

V případě zvláštních okolností uveďte tyto na své stránce cache nebo v políčku "Notes to the Reviewer". Pokud se například domluvíte s místním cacherem, že bude dávat na vaši vzdálenou cache pozor, mělo by na stránce uvedeno jeho jméno (přezdívka na gc.com).

Obsah Cache

Ve většině případů se stačí řídit zdravým rozumem. Výbušniny, zábavná pyrotechnika, střelivo, nože (včetně kapesních nožů a víceúčelových nástrojů), drogy, alkohol, nebo jiný nezákonný obsah by neměl být umisťován do cache. Jako obvykle respektujte místní zákony. Geocaching je aktivita vhodná pro rodiny a obsah cache by měl být vhodný pro nálezce jakéhokoli věku.

Potraviny jsou rozhodně špatný nápad. Zvířata mají lepší čich než lidé, a stalo se, že cache byly prohryzány a zničeny, protože bylo do cache umístěno jídlo (nebo věci vonící po jídle). Dokonce i šťourátka do zubů (dental floss) s mátovou příchutí se stala příčinou zničení jedné cache.

Jsou-li v původním obsahu cache zmíněny některé z výše uvedených předmětů, nebo je-li v logu zmínka o tom, že cache obsahuje takové předměty, může být cache deaktivována a vlastník vyzván k odstranění těchto předmětů před opětovnou aktivací cache.

Komerční cache / Cache určené k agitaci

Komerční cache se pokoušejí používat zveřejnění cache na geocaching.com k přímému či nepřímému (ať úmyslnému nebo ne) přilákání zákazníků. Takové cache nejsou povoleny. Příkladem jsou lokality provozované komerčními organizacemi, které vybírají vstupné, nebo místa určená k prodeji zboží či služeb.

Jakákoli agitace je rovněž mimo hru. Tak například cache, které se zdají být určeny k propagaci náboženských, politických, dobročinných nebo sociálních programů, nejsou povoleny. Geocaching má být hrou a zábavnou aktivitou, nikoli platformou pro jakýkoli program.

Výjimky mohou být uděleny. V těchto řídkých případech může být povolení uděleno provozovatelem stránek geocaching.com. O povolení je ale třeba požádat před přihlášením cache ke schválení. Jste-li na pochybách, nejdřív se zeptejte.

Dodatečné zásady vztahující se k určitým typům cache

Poznámka:  Všechny výše uvedené informace se vztahují i na tyto typy cache.  Toto jsou dodatečné zásady, specifické pro určité typy cache. 

Virtuální a Locationless Cache

Toto jsou cache zvláštního druhu, které požadují po hledači, aby nalezl už existující objekt. Zatímco dříve platné zásady pro tyto kategorie byly poněkud volné, aby byla podpořena různorodost, nyní je vhodné je vyjasnit.

Některé dříve zveřejněné cache nevyhovují těmto upřesněným zásadám, nicméně jsou ponechány na dožití. Nelze je použít jako precedens nebo výmluvu při přihlašování nových cache.

Všeobecným záměrem, co se týče virtuálních a locationless cache, je soustředit se na jedinečná místa, na rozdíl od běžných a průměrných.

Pokud po přečtení níže uvedených zásad máte za to, že by vaše zamýšlená virtuální cache měla být zveřejněna, uveďte jasně své důvody v políčku "Notes to the Reviewer".

Poznámka: Fyzické cache Jsou základem hry. Virtuální cache byly zřízeny s ohledem na oblasti, kde není vhodné umisťovat fyzické cache. Mějte to na zřeteli při přihlašování nové cacheVirtuální Cache

Virtuální cache je taková cache, která existuje jako trvalý objekt na daném místě, existující tam již před "umístěním" cache. Typicky se virtuální cache "schovávají" na místě, kde by fyzická cache nemohla být povolena. Odměnou za hledání takové cache je místo samo a podělení se s ostatními o dojmy z vaší návštěvy.

Než začnete uvažovat o virtuální cache, musíte si sami položit otázku "proč by tu nemohla být umístěna mikro cache nebo multi-cache?" Fyzické cache jsou přednější, proto prosím pouvažujte o umístění mikra nebo použití daného místa jako výchozího bodu či zastávky na trase multi cache s fyzickou cache umístěnou v oblasti, kde je to vhodné.

Zásady zveřejňování virtuálních cache

1. Virtuální cache musí být jedinečný fyzický předmět, který lze zaměřit zeměpisnou šířkou a délkou. Tento předmět musí být trvalého charakteru. Zveřejním-li tuto cache dnes, ostatní ji musí být schopni najít zítra a pozítří.

Stezka je stezka, pláž je pláž, výhled je výhled - ale stezka, pláž, ani výhled nejsou virtuální cache. Cache musí být specifický cíl, který lze nalézt pomocí GPS - ne rozsáhlá oblast jako třeba vrchol hory nebo park, jakkoli zajímavá mohou tato místa být.

2. Virtuální cache musí být něco nového, zajímavého pro všechny geocachery, a mít speciální historický, společenský, nebo geocacherský význam, který ji odlišuje od každodenních míst. Protože odměnou za nalezení virtuální cache je místo samo, místo by mělo potenciálního nálezce "nadchnout". Cedule, pomníky, náhrobky, sochy nebo pamětní desky jsou příliš běžné na to, aby byly uznány jako virtuální cache. Neobvyklé památky nebo místa, která by se hodila do obrazové publikace o místních zvláštnostech, jsou dobrými příklady. Neumíte-li posoudit, je-li vámi zamýšlené místo vhodné, kontaktujte nejdřív svého místního reviewera, nebo proberte svůj nápad s ostatními ve fórech.

3. Součástí cache by měla být jedna nebo více otázek o předmětu virtuální cache, něčem, co lze vidět na daném místě atd., kterou bude schopen zodpovědět jen ten, kdo skutečně dané místo navštíví. Otázky by měly být dostatečně obtížné, aby je nebylo možno vyřešit s pomocí hledání na webu nebo v knihovně. Věci jako potvrzení o návštěvě nejsou platnou náhradou ověření nálezu.

4. Původní fotografie přidaná k logu cache může být vhodným způsobem ověření nálezu, nebo lze vlastníkovi poslat e-mailem správnou odpověď (odpovědi). V žádném případě nesmějí být odpovědi psány přímo do logů cache, ani když jsou zašifrovány.


Zásady údržby virtuální cache

Ačkoli virtuální cache nepotřebuje fyzickou údržbu, musíte udržovat stránku své cache, odpovídat na dotazy a občas zkontrolovat místo cache. Také byste se měli přihlásit minimálně jednou za měsíc na geocaching.com, aby bylo vidět, že jste stále aktivní. Zveřejněné a "opuštěné" virtuální cache mohou být ze strany geocaching.com archivovány. Vlastník je zodpovědný za kontrolu logovaných "nálezů" virtuální cache, a musí být připraven mazat případné "nálezy" které jsou zjevně podvržené, nesmyslné, ne k tématu, nebo nevyhovují požadavkům v zadání.


Zásady pro logování virtuální cache

K zalogování virtuální cache se vyžaduje splnění podmínek uložených v zadání cache, včetně zodpovězení kladených otázek, uploadu původních fotografií, je-li to požadováno, atd. V logu se nesmí objevit odpovědi na otázky, nápověda nebo jiná vodítka, byť by byly šifrovány.


Locationless Cache

Na locationless cache je momentálně uvaleno moratorium. Žádné nové cache nebudou zveřejňovány, dokud nebude k dispozici nová funkčnost, umožňující lépe zvládat tuto zvláštní kategorii.

Zásady logování Locationless cache:

Při logování "nálezu" locationless cache jsou bez výjimky vyžadovány skutečné souřadnice. Logy bez souřadnic budou vymazány.

"Nálezci" locationless cache musí vyhovět požadavkům kladeným vlastníkem, což zahrnuje držení se tématu, dodání původních fotografií, je-li to vyžadováno, a dostatečně podrobný popis, odpovídající příkladu.

Copyright (c) 2000-2005 Groundspeak Inc. All Rights Reserved.
Czech translation by haggaeus. For local geocaching communities use only.